Стрекозы Украины

Любителям и профессионалам

 

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ ХРОКАЛО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ

Монографії та окремі розділи монографій:

1. Khrokalo L. Annotated bibliography of the odonatologic paper of Ukraine // IDF-Report. – 2005. – Vol. 8. – P. 1-51. PDF

2. Вервес Ю. Г., Хрокало Л. А. 122. Сем. Rhinophoridae // Определитель насекомых дальнего Востока России. - Владивосток, 2006. - Т. 6, ч. 4. – С. 9-13.

3. Вервес Ю. Г., Хрокало Л. А. 121. Сем. Calliphoridae // Определитель насекомых дальнего Востока России. - Владивосток, 2006. - Т. 6, ч. 4. – С. 13-60.

4. Вервес Ю. Г., Хрокало Л. А. 123. Сем. Sarcophagidae – саркофагиды // Определитель насекомых дальнего Востока России. - Владивосток, 2006. - Т. 6, ч. 4. – С. 64-178.

5. L. Khrokalo. Expansion of Crocothemis erythraea in Ukraine // BioRisk 5. - 2010. P. 211–223 (ed. J. Ott). Available for free download here: http://www.pensoft.net/product.php?p=10460&r=34&r2=

Учбові посібники:

5. Матушкіна Н.О., Хрокало Л.А. Визначник бабок (Odonata) України: личинки та екзувії. Учбовий посібник для студентів біологічних спеціальностей. – Київ: “Фітосоціоцентр”, 2002. – 72 с.

6.  Рідей Н.М., Хрокало Л.А. Основи екології. Методичні рекомендації до викладання дисципліни та проведення лабораторних робіт. – Київ: Вид. центр НАУ, 2006. – 63 с.

Статті у наукових  фахових виданнях:

7. Хрокало Л.А. Terra incognita – Комахи Червоної книги України // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. Збірник науково-технічних праць. – Львів, 1999. – Вип. 9, № 8. – С. 138-140.

8. Хрокало Л.А. Матушкіна Н.О. Бабки (Insecta: Odonata) Канівського Придніпров’я // Известия Харьковского энтомологического общества. – 1999. – Т. 7, вып. 2. – С. 27-31.

9. Вервес Ю.Г., Хрокало Л.А., Павлюк Р.С., Балан П.Г. До принципів добору безхребетних тварин у Червону книгу України // Заповідна справа в Україні. – 2000 (1999). - Т. 5, вип. 2. – С. 48-58.

10. Хрокало Л.А. Фауністичний огляд бабок (Insecta: Odonata) Сумщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. – 2000. – Вип. 31. – С. 36-37.

11. Хрокало Л.А. Бабки (Insecta: Odonata) Сумської області // Известия Харьковского энтомологического общества. – 2000. – Т. 8, вып. 2. – С. 55-56

12. Хрокало Л.А. Біотопічний розподіл личинок бабок (Insecta: Odonata) деяких регіонів України // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Биология”. – 2001. – Т. 14 (53), № 2. – С. 183-186.

13. Khrokalo L.A., Davydenko E.V. Notes on dragonflies (Insecta: Odonata) of Dnipropetrovsk region // Екологія і ноосферологія. – 2002. – Т. 11,  № 1-2. – С.91-93.

14. Khrokalo L. Dragonflies (Insecta, Odonata) of Desnyans’ko-Starogutsky National Nature Park and its environs // Заповідна справа в Україні. – 2004. – Т. 10, вип. 1-2. – С. 84-86.

15. Khrokalo L. A., Sheshurak P. M. Flight seasonality of dragonflies (Insecta, Odonata) in Northeastern Ukraine // Вісник зоології – 2006. - Т. 40, № 2. – С. 145-154.

16. Verves Yu., Khrokalo L. Review of Marconychiinae (Diptera, Sarcophagidae) of the world // Вісник зоології – 2006. - Т. 40, № 3. – С. 145-154.

17. Ridei N., Khrokalo L., Pavlusenko I. (2007) Nation Ecological Network of Ukraine and the state of research on odonatofauna in protected territories. Wiad entomol. 26 (4): 237-249. Скачать PDF

18. Khrokalo L., Krylovskaya S. Distribution and current status of Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) in Ukraine // IDF-Report. – 2008. – 13. – P. 1-16. Скачать PDF

19. Khrokalo L., Nazarov N. Dragonflies (Odonata) of the Poliskyi Nature Reserve, Ukraine // IDF-Report. – 2008. – 13. – P. 17-28. Скачать PDF

20. L. Khrokalo, G. Prokopov. Review of the Odonata of Crimea (Ukraine) // IDF-Report. - 20. – 2009. - P. 1-32.

21. Хрокало Л. А. Бабки (Odonata) та деякі двокрилі комахи (Diptera: Calliphoridae; Sarcophagidae) регіону Шацьких озер / Л. А. Хрокало, Ю. Г.  Вервес // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - Луцьк, 2009. - No. 2. Біологічні науки. - С. 114-118. Скачать ZIP

Статті у збірниках наукових праць в тому числі за матеріалами конференцій

22. Гнелиця В.А., Хрокало Л.А. Замітки про фауну бабок околиць Вакалівського зоостаціонару // Вакалівщина. До 30-річчя біологічного стаціонару Сумського педінституту. – Суми, 1998. – С. 37-40.

23. Шешурак П. Н., Хрокало Л. А. К изучению энтомофауны долины Десны. Стрекозы (Odonata) биостационара НГПУ “Лесное озеро” и его окрестностей (Черниговская обл., Украина) // Мат. науково-практ. конф. “Природничі науки на межі століть” (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ). – Ніжин, 2004. – С. 115-117.

24. Хрокало Л. А. Бабки (Insecta, Odonata) Червоної книги України // Збірник наукових праць за матеріалами конференції Українського ентомологічного товариства “Рідкісні та зникаючі види комах та концепції Червоної книги України”. – Київ, 2005. – С. 124-127.

25. Вервес Ю. Г., Хрокало Л. А. Категорії та критерії для добору “червонокнижних” видів комах // Збірник наукових праць за матеріалами конференції Українського ентомологічного товариства “Рідкісні та зникаючі види комах та концепції Червоної книги України”. – Київ, 2005. – С. 9-12.

26. Хрокало Л. А. Бабки (Insecta, Odonata) внутрішніх водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 61-67.

27. Чередниченко О. А., Хрокало Л. А. Личинки бабок (Insecta, Odonata) як індикатори екологічного стану озер м. Києва // Матеріали міжвузівської студентської конференції “Сучасні проблеми природничих наук”, Ніжин 2006. – С. 65 –66.

Тези доповідей:

28.Khrokalo L. Special composition and some ecological features of dragonflies from the Northeastern Ukraine // 2nd WDA International Symposium of Odonatology. – Callivare (Sweden). - 2001. – P. 28-29.

29. Хрокало Л. А., Шешурак П.М. Сезонна динаміка льоту бабок (Insecta: Odonata) Північного Сходу України // Тези доповідей VI з’їзду Українського ентомологічного товариства. – Біла Церква. 8-11 вересня 2003р. – Біла Церква: ТОВ  “Наука-сервіс”, 2003. – С. 136.

30. Хрокало Л. А. Бабки (Insecta: Odonata) Сумської області // Республіканська ентомологічна конференція, присвячена 50-й річниці заснування Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. Ніжин, 19-23 серпня 2000 р. – Ніжин: ТОВ “Наука-сервіс”, 2000. – С. 134.

31. Khrokalo L. Dragonflies (Odonata) of Desnyans’ko-Starogutsky National natural park (Ukraine) // Streszczenia referatow, komunikatow i posterow II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, XXIX Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, III Seminarium Trichopterologiczne. - Urszulin, 21-23.05.2004, “Badania wazek, chrzaszczy i chruscikow na obszarach chronionych”. -  Olsztyn, 2004. – S. 28.

32. Вервес Ю. Г., Серга О. І., Хрокало Л. А., Безкровна О. В. Еколого-фауністичний огляд деяких груп безхребетних Києва та околиць // Тези доповідей наукової ентомологічної конференції присвяченої пам’яті члена кореспондента НАН України д.б.н., проф. В. Г. Доліна. – Львів, 2005. – С. 50-51.

33.  Khrokalo L., Prokopov G. Notes on Crimean Odonata (Crimea, Ukraine) // 4nd WDA International Symposium of Odonatology. – Pontevedra (Spain). - 2005. – P. 42.

34. Khrokalo L., Matushkina N. Expansion of Crocothemis erythraea in Ukraine // 4nd WDA International Symposium of Odonatology. – Pontevedra (Spain). - 2005. – P. 72-73.

35. Ridey N., Khrokalo L. National Ecological Net of Ukraine and state of study of Odonatofauna from protected territories // Materialy IV Ogolnop. Konf. Nauk. “Ochrona owadow w Polsce. Badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody”. – Zwierzyniec, 3-5 lipca 2006. – P. 14-15.

36. Хрокало Л. А. Одонатологические исследования на Украине за последние 15 лет. // Энтомологические исследования в Северной Азии. Материалы VII Межрегионального совещания энтомологов Сибири и Дальнего Востока, 20-24 сентября 2006.  - Новосибирск. -  С. 158-159.

Науково-популярні видання:

37. Хрокало Л. Від реактивного руху до стрімкого польоту // Країна знань. – 2001. – № 1-2. – С. 28-31.

Notes:

38. Хрокало Л.А., Савчук В.В., Дятлова Е.С. Новые находки редких видов стрекоз (Insecta, Odonata) в Украине // Вестник зоологии. – 2009. – 43(4). – С. 378. Скачать

О проекте | Контакты | ©2007 "Стрекозы Украины"

статистика сайта yahoosingles
Разное sites
Сайт управляется системой uCoz